Câu hỏi: Vùng phân bố của cây bông là ở

Câu hỏi: Vùng phân bố của cây bông là ở
A. Miền ôn đới lục địa.
B. Miền nhiệt đới và cận nhiệt đới gió mùa.
C. Khu vực bán hoang mạc nhiệt đới.
D. Miền thảo nguyên ôn đới.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/108, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh

Câu hỏi: Vùng phân bố của cây bông là ở

Câu hỏi: Vùng phân bố của cây bông là ở
A. Miền ôn đới lục địa.
B. Miền nhiệt đới và cận nhiệt đới gió mùa.
C. Khu vực bán hoang mạc nhiệt đới.
D. Miền thảo nguyên ôn đới.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/108, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh