Câu hỏi: Vùng U-ran có đặc điểm nổi bật là

Câu hỏi: Vùng U-ran có đặc điểm nổi bật là
A. Công nghiệp phát triển, nông nghiệp còn hạn chế.
B. Phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản, khai thác gỗ.
C. Các ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp phát triển.
D. Công nghiệp và nông nghiệp đều phát triển mạnh.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục III, SGK/71 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh