Câu hỏi: Ý nào dưới đây không phải là 4 trụ cột trong cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại?

Câu hỏi: Ý nào dưới đây không phải là 4 trụ cột trong cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại?
A. Công nghệ sinh học.
B. Công nghệ năng lượng.
C. Công nghệ hóa học.
D. Công nghệ vật liệu.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/8, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh