Câu hỏi: Ý nào dưới đây không phải là các chính sách, biện pháp cải cách trong nông nghiệp của Trung Quốc?

Câu hỏi: Ý nào dưới đây không phải là các chính sách, biện pháp cải cách trong nông nghiệp của Trung Quốc?
A. Xây dựng mới đường giao thông.
B. Đưa kĩ thuật mới vào sản xuất.
C. Phổ biến giống thuần chủng.
D. Giao quyền sử dụng đất cho dân.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Trung Quốc đã áp dụng nhiều chính sách, biện pháp cải cách trong nông nghiệp như: giao quyền sử dụng đất cho nông dân, xây dựng mới đường giao thông, đưa kĩ thuật mới vào sản xuất, hệ thống thủy lợi, phổ biến giống mới,…

Author: Cô Minh Anh