Câu hỏi: Ý nào dưới đây không phải là cơ chế hợp tác của ASEAN?

Câu hỏi: Ý nào dưới đây không phải là cơ chế hợp tác của ASEAN?
A. Thông qua các diễn đàn.
B. Tổ chức sản xuất vũ khí hạt nhân.
C. Tổ chức các hội nghị.
D. Xây dựng “Khu vực thương mại tự do ASEAN”.

Gợi ý câu trả lời

Gợi ý: Xem lại kiến thức về mục đích của các cơ chế hợp tác ASEAN
Giải thích: Cơ chế hợp tác của ASEAN rất phong phú và đa dạng là nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu ASEAN. Đó là, thông qua các diễn đàn, kí kết các hiệp ước, tổ chức các hội nghị, các dự án, chương trình phát triển, các hoạt động văn hóa – thể thao – du lịch, xây dựng “Khu vực thương mại tự do ASEAN”,… Không có tổ chức hay liên kết sản xuất vũ khí hạt nhân.
Chọn: B.

Author: Cô Minh Anh