Câu hỏi: Ý nào dưới đây không phải là mục tiêu của phát triển bền vững?

Câu hỏi: Ý nào dưới đây không phải là mục tiêu của phát triển bền vững?
A. Đạt được sự đầy đủ về vật chất.
B. Sự xuất hiệu của nhiều loài mới.
C. Sự hài hòa giữa con người và tự nhiên.
D. Sự giàu có về tinh thần và văn hóa.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Mục tiêu của phát triển bền vững là đạt được sự đầy đủ về vật chất, sự giàu có về tinh thần và văn hóa, sự bình đẳng của các công dân và sự đồng thuận của xã hội, sự hài hòa giữa con người và tự nhiên. Phát triển bền vững về kinh tế – xã hội – môi trường và an ninh quốc phòng.

Author: Cô Minh Anh