Câu hỏi: Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân chủ yếu làm cho môi trường ở các nước đang phát triển bị hủy hoại nghiêm trọng?

Câu hỏi: Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân chủ yếu làm cho môi trường ở các nước đang phát triển bị hủy hoại nghiêm trọng?
A. Nền kinh tế nông nghiệp là chủ đạo.
B. Thiếu vốn, thiếu công nghệ, thiếu cán bộ khoa học kĩ thuật.
C. Hậu quả chiến tranh và xung đột triền miên.
D. Gánh nặng nợ nước ngoài, sức ép dân số, bùng nổ dân số, nạn đói.

Gợi ý câu trả lời

Nguyên nhân chủ yếu làm cho môi trường ở các nước đang phát triển bị hủy hoại nghiêm trọng là do:
– Thiếu vốn, thiếu công nghệ, thiếu cán bộ khoa học kĩ thuật.
– Hậu quả chiến tranh và xung đột triền miên.
– Gánh nặng nợ nước ngoài, sức ép dân số, bùng nổ dân số, nạn đói.
⇒ Loại đáp án B, C, D
– Nền kinh tế nông nghiệp là chủ đạo không phải là nguyên nhân chủ yếu gây nên vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng môi trường sống của con người.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh