Câu hỏi: Ý nào dưới đây không phải là nhân tố nào làm cho tỉ suất sinh thấp?

Câu hỏi: Ý nào dưới đây không phải là nhân tố nào làm cho tỉ suất sinh thấp?
A. Số người ngoài độ tuổi lao động nhiều.
B. Phong tục tập quán lạc hậu.
C. Kinh tế – xã hội phát triển ở trình độ cao.
D. Mức sống cao.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Phong tục tập quán lạc hậu, đặc biệt là tư tưởng “trời sinh voi trời sinh cỏ” ở các vùng nông thôn, hiểu biết về các biện pháp tránh thai còn rất hạn chế và lạc hậu đã dẫn đến tỉ lệ sinh ở các khu vực nông thôn nghèo cao => Phong tục tập quán lạc hậu không phải là nhân tố nào làm cho tỉ suất sinh thấp.

Author: Cô Minh Anh