Câu hỏi: Ý nào dưới đây không phải là vai trò của ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ?

Câu hỏi: Ý nào dưới đây không phải là vai trò của ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ?
A. Giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động.
B. Nâng cao chất lượng cuộc sống con người .
C. Không có khả năng xuất khẩu.
D. Phục vụ cho nhu cầu con người.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Mục VI, SGK/129 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh