Câu hỏi: Ý nào dưới đây không phải là ý nghĩa tích cực của việc sử dụng đồng tiền chung ơ-rô ở EU?

Câu hỏi: Ý nào dưới đây không phải là ý nghĩa tích cực của việc sử dụng đồng tiền chung ơ-rô ở EU?
A. Xóa bỏ cách biệt kinh tế – xã hội giữa các nước.
B. Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường.
C. Xóa bỏ những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.
D. Tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích:
– Lợi ích của việc sử dụng đồng tiền chung ơ-rô ở EU là: Nâng cao sức cạnh tranh; Xóa bỏ những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ; Thuận lợi việc chuyển vốn trong EU; Đơn giản công tác kế toán các doanh nghiệp.
– Việc sử dụng đồng tiền chung ơ-rô ở EU không góp phần xóa bỏ cách biệt kinh tế – xã hội giữa các nước (việc xóa bỏ cách biệt kinh tế – xã hội giữa các nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội giữa các nước như chính sách phát triển, việc sử dụng các nguồn nhân lực tự nhiên – kinh tế xã hội,…

Author: Cô Minh Anh