Câu hỏi: Ý nào dưới đây không phải nguồn năng lượng chủ yếu sinh ra nội lực?

Câu hỏi: Ý nào dưới đây không phải nguồn năng lượng chủ yếu sinh ra nội lực?
A. Sự phân hủy chất phóng xạ.
B. Nguồn năng lượng từ các vụ thử hạt nhân.
C. Năng lượng các phản ứng hóa học.
D. Sự chuyển dịch của các dòng vật theo quy luật của trọng lực.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/29-30, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh