Câu hỏi: Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân làm cho các nước Châu Phi còn nghèo?

Câu hỏi: Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân làm cho các nước Châu Phi còn nghèo?
A. Xung đột sắc tộc triền miên, còn nhiều hủ tục.
B. Là nơi có tỉ lệ gia tăng dân số chậm.
C. Sự thống trị lâu dài của chủ nghĩa thực dân.
D. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cao, dân trí thấp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Các nước châu Phi còn nghèo do dân số tăng nhanh, gia tăng tự nhiên còn cao với dân trí thấp, nhiều hủ tục, xung đột triền miên và sự thống trị lâu dài của chủ nghĩa thực dân.

Author: Cô Minh Anh