Câu hỏi: Ý nào dưới đây không phải vấn đề xã hội khiến các nước ASEAN phải quan tâm?

Câu hỏi: Ý nào dưới đây không phải vấn đề xã hội khiến các nước ASEAN phải quan tâm?
A. Vấn đề tôn giáo, sự hòa hợp giữa các dân tộc.
B. Thất nghiệp, đào tạo nguồn lực.
C. Sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.
D. GDP có sự chênh lệch lớn giữa các quốc gia.

Gợi ý câu trả lời

Gợi ý: Chú ý cụm từ “không phải vấn đề xã hội”.
Giải thích: Đô thị hóa trong khu vực diễn ra nhanh, nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp của xã hội. Các vấn đề khác như tôn giáo, sự hoà hợp dân tộc trong mỗi quốc gia, dịch bệnh, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường chưa hợp lí, thất nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế… đều là những thách thức, đòi hỏi các nước ASEAN cần nỗ lực giải quyết ở cả cấp quốc gia và khu vực. Còn sự chênh lệch về GDP giữa các quốc gia là vấn đề kinh tế.
Chọn: D.

Author: Cô Minh Anh