Câu hỏi: Ý nào dưới đây không thuộc vai trò của các ngành dịch vụ?

Câu hỏi: Ý nào dưới đây không thuộc vai trò của các ngành dịch vụ?
A. Thúc đẩy sự phát triển của các ngành sản xuất vật chất.
B. Sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo thêm việc làm.
C.Tạo ra một khối lượng của cải lớn cho xã hội.
D. Khai thác tốt hơn tài nguyên thiên nhiên và các di sản văn hóa ,lịch sử ,các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật hiện đại.

Gợi ý câu trả lời

Các ngành nông nghiệp và công nghiệp trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội: nông nghiệp tạo ra lương thực thực phẩm; công nghiệp tạo ra máy móc thiết bị và vật phẩm tiêu dùng. Dịch vụ không phải là ngành trực tiếp tạo ra của cải vật chất và nó không thuộc ngành nông nghiệp, công nghiệp.
⇒ Đây cũng là điểm phân biệt giữa dịch vụ với công nghiệp và nông nghiệp
⇒ Như vậy: [I]Tạo ra một khối lượng của cải lớn cho xã hội [/I]không phải là vai trò của ngành dịch vụ.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh