Câu hỏi: Ý nào dưới đây là đặc điểm của quá trình đô thị hóa ?

Câu hỏi: Ý nào dưới đây là đặc điểm của quá trình đô thị hóa ?
A. Dân cư thành thị có tốc độ tăng trưởng bằng với tốc độ tăng của dân số ở nông thôn.
B. Dân cư tập trung vào các thành phố lớn và cực lớn.
C. Hoạt động phi nông nghiệp ở nông thôn giảm mạnh.
D. Ở nông thôn, hoạt động thuần nông chiếm hết quỹ thời gian lao động .

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Mục III, SGK/95 – 96 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh