Câu hỏi: Ý nào dưới đây là khó khăn của Liên Bang Nga sau năm 2000?

Câu hỏi: Ý nào dưới đây là khó khăn của Liên Bang Nga sau năm 2000?
A. Sản lượng các ngành kinh tế tăng chậm.
B. Nợ nước ngoài từ thời Xô viết.
C. Chảy máu chất xám.
D. Đời sống nhân dân chậm cải thiện.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/68, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh