Câu hỏi: Ý nào dưới đây là tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại?

Câu hỏi: Ý nào dưới đây là tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại?
A. Đẩy mạnh nền kinh tế thị trường phát triển.
B. Đầu tư nước ngoài giảm mạnh.
C. Xuất hiện các ngành công nghiệp có hàm lượng kĩ thuật cao.
D. Thúc đẩy chuyển dịch lao động khu vực I tăng lên.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Cuộc cách mạng KH và CN hiện đại sử dụng nhiều thành tựu công nghệ có tác động sâu sắc:
– Làm xuất hiện nhiều ngành mới (công nghệ vật liệu, công nghệ thông tin, công nghệ năng lượng, công nghệ sinh học).
– Thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ (tăng tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ).
– Làm cho kinh tế thế giới chuyển dần từ nền kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức (nền kinh tế dựa trên tri thức, kỹ thuật, công nghệ cao).

Author: Cô Minh Anh