Câu hỏi: Ý nào dưới đây thể hiện vai trò đặc biệt quan trọng của sản xuất cây lương thực?

Câu hỏi: Ý nào dưới đây thể hiện vai trò đặc biệt quan trọng của sản xuất cây lương thực?
A. Tạo ra nguồn hàng xuất khẩu có giá trị cao.
B. Nguồn chủ yếu cung cấp tinh bột, chất dinh dưỡng cho người và vật nuôi.
C. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất thực phẩm.
D. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất thực phẩm.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Vai trò đặc biệt quan trọng của sản xuất cây lương thực là nguồn cung cấp tinh bột, chất dinh dưỡng chủ yếu cho người và vật nuôi.

Author: Cô Minh Anh