Câu hỏi: Ý nào không đúng về vai trò của nguồn lực tự nhiên ?

Câu hỏi: Ý nào không đúng về vai trò của nguồn lực tự nhiên ?
A. Là cơ sở tự nhiên của quá trình sản xuất.
B. Vừa phục vụ trực tiếp cho cuộc sống, vừa phục vụ phát triển kinh tế.
C. Quyết định sự phát triển của nền kinh tế và xã hội loài người.
D. Sự giâu có và đa dạng về tài nguyên thiên nhiên tạo lợi thế quan trọng cho sự phát triển.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Mục I, SGK/100 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh