Câu hỏi: Ý nào sau đây đúng về nền nông nghiệp của Hoa Kì?

Câu hỏi: Ý nào sau đây đúng về nền nông nghiệp của Hoa Kì?
A. Hình thức sản xuất chủ yếu là hộ gia đình.
B. Nền nông nghiệp hàng hóa được hình thành muộn, nhưng phát triển mạnh.
C. Là nước xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới.
D. Hiện nay, các vành đai chuyên canh phát triển mạnh.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục II, SGK/43 – 44 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh