Câu hỏi: Ý nào sau đây đúng với ngành dịch vụ?

Câu hỏi: Ý nào sau đây đúng với ngành dịch vụ?
A. Phụ thuộc cho các yêu cầu trong sản xuất và sinh hoạt.
B. Trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất.
C. Tham gia vào khâu cuối cùng của các ngành sản xuất.
D. Ít tác động đến tài nguyên môi trường.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/134, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh