Câu hỏi: Ý nào sau đây [I]không phải[/I] là đặc điểm chung của nhóm các nước kinh tế phát triển?

Câu hỏi: Ý nào sau đây [I]không phải[/I] là đặc điểm chung của nhóm các nước kinh tế phát triển?
A. Đầu tư nước ngoài lớn.
B. Ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng lớn.
C. Chỉ số phát triển con người (HDI) cao.
D. Thu nhập bình quân đầu người không cao.
Đáp án:
Các nước phát triển có GDP/người cao, đầu tư nước ngoài nhiều, chỉ số HDI cao.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh