Câu hỏi: Ý nào sau đây không biểu hiện khó khăn của Liên Bang Nga sau khi Liên Bang Xô viết tan rã (đầu thập niên 1990 và những năm tiếp theo)?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không biểu hiện khó khăn của Liên Bang Nga sau khi Liên Bang Xô viết tan rã (đầu thập niên 1990 và những năm tiếp theo)?
A. Sản lượng các ngành kinh tế giảm.
B. Vị trí, vai trò của Liên Bang Nga trên trường quốc tế suy giảm.
C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế âm.
D. Đời sống nhân dân ổn định.

Gợi ý câu trả lời

Đầu những năm 1990, Liên Xô tan rã, Liên bang Nga độc lập nhưng gặp nhiều khó khăn:
+ Tốc độ tăng GDP âm, sản lượng kinh tế giảm.
+ Vai trò cường quốc suy giảm.
+ Tình hình chính trị xã hội bất ổn.
⇒ Nhận xét A, B, C đúng.
+ Đời sống nhân dân khó khăn -> nhận xét: đời sống nhân dân ổn định ⇒ Nhận xét D không đúng.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh