Câu hỏi: Ý nào sau đây không đúng về đặc điểm nổi bật của vùng kinh tế Hôn-su?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không đúng về đặc điểm nổi bật của vùng kinh tế Hôn-su?
A. Diện tích rộng nhất, số dân đông nhất.
B. Nông nghiệp đóng vai trò chính trong hoạt động kinh tế.
C. Kinh tế phát triển nhất trong các vùng.
D. Các trung tâm công nghiệp rất lớn tập trung ở phần phía nam.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục II, SGK/83 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh