Câu hỏi: Ý nào sau đây không đúng về đặc điểm nổi bật của vùng kinh tế Hôn-su?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không đúng về đặc điểm nổi bật của vùng kinh tế Hôn-su?
A. Diện tích rộng nhất, số dân đông nhất.
B. Nông nghiệp đóng vai trò chính trong hoạt động kinh tế.
C. Kinh tế phát triển nhất trong các vùng.
D. Các trung tâm công nghiệp rất lớn tập trung ở phần phía nam.

Gợi ý câu trả lời

Các đặc điểm nổi bật của vùng kinh tế Hôn – su là:
– Diện tich rộng nhất, dân số đông nhất.
– Kinh tế phát triển nhất trong các vùng tập trung ở phần phía nam đảo
– Các trung tâm công nghiệp lớn: Tô-ki-ô, I-ô-cô-ha-ma, Ki-ô-tô, Ô-xa-ka, Cô-bê tạo nên chuỗi đô thị.
⇒ Nhận xét A, C, D đúng
– Nông nghiệp đóng vai trò chính trong hoạt động kinh tế không phải là đặc điểm của vùng kinh tế Hôn- su
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh