Câu hỏi: Ý nào sau đây không đúng về nền sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không đúng về nền sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì?
A. Nền nông nghiệp đứng hàng đầu thế giới.
B. Giảm tỉ trọng hoạt động thuần nông, tăng tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp.
C. Sản xuất theo hướng đa dạng hóa nông sản trên cùng một lãnh thổ.
D. Sản xuất nông nghiệp chủ yếu cung cấp cho nhu cầu trong nước.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục II, SGK/43 – 44 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh