Câu hỏi: Ý nào sau đây không đúng với cơ sở hạ tầng giao thông vận tải của LB Nga?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không đúng với cơ sở hạ tầng giao thông vận tải của LB Nga?
A. Có đủ các loại hình giao thông.
B. Có hệ thống đường sắt xuyên Xi-bia.
C. Giao thông vận tải đường thủy hầu như không phát triển được.
D. Nhiều hệ thống đường được nâng cấp, mở rộng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục II, SGK/70 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh