Câu hỏi: Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư, dân tộc Liên Bang Nga?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư, dân tộc Liên Bang Nga?
A. Dân số tăng nhanh.
B. Dân số đông.
C. Tỉ lệ dân thành thị cao.
D. Nhiều dân tộc.

Gợi ý câu trả lời

Đặc điểm dân cư – dân tộc Liên Bang Nga:
– Tốc độ gia tăng tự nhiên có chỉ số âm cùng với sự di cư ra nước ngoài của nhiều người dân Nga -> dân số Liên Bang Nga có xướng giảm ⇒ Nhận xét A không đúng.
– Liên Bang Nga là nước đông dân, thứ 8 thế giới ⇒ Nhận xét B đúng
– Hơn 70% dân số sống ở thành thị -> tỉ lệ dân thành thị cao ⇒ Nhận xét C đúng
– Nhiều dân tộc: > 100 dân tộc ⇒ Nhận xét D đúng.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh