Câu hỏi: Ý nào sau đây không đúng với sản xuất lúa gạo ở Nhật Bản?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không đúng với sản xuất lúa gạo ở Nhật Bản?
A. Là cây trồng chính của nông nghiệp Nhật Bản.
B. Chiếm 50% diện tích đất canh tác.
C. Một số diện tích trồng lúa chuyển sang trồng các cây khác.
D. Sản lượng lúa đứng hàng đầu thế giới.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục I, SGK/81 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh