Câu hỏi: Ý nào sau đây không khải là đặc điểm của ngành công nghiệp điện tử – tin học?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không khải là đặc điểm của ngành công nghiệp điện tử – tin học?
A. Ít gây ô nhiễm môi trường.
B. Không chiếm diện tích rộng.
C. Không tiêu thụ nhiều kim loại, điện, nước.
D. Không yêu cầu cao về trình độ lao động.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/127, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh