Câu hỏi: Ý nào sau đây không khải là đặc điểm của ngành công nghiệp điện tử – tin học:

Câu hỏi: Ý nào sau đây không khải là đặc điểm của ngành công nghiệp điện tử – tin học:
A. Ít gây ô nhiễm môi trường.
B. Không chiếm diện tích rộng.
C. Không tiêu thụ nhiều kim loại, điện, nước.
D. Không yêu cầu cao về trình độ lao động.

Gợi ý câu trả lời

Đặc điểm của ngành công nghiệp điện tử – tin học
– Ít gây ô nhiễm môi trường, không tiêu thụ nhiều kim loại, điện, nước
– Không chiếm diện tích rộng
⇒ Nhận xét A, B, C đúng
– Yêu cầu cao về lao động, trình độ chuyên môn kĩ thuật.
⇒ Nhận xét: Không yêu cầu cao về trình độ lao động là không đúng
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh