Câu hỏi: Ý nào sau đây không nói về vai trò của ngành giao thông vận tải ?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không nói về vai trò của ngành giao thông vận tải ?
A. Tham gia cung ứng nguyên liệu, vật tư, kĩ thuật cho sản xuất.
B. Đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, giúp cho các hoạt động sinh hoạt được thuận tiện.
C. Cùng cố tính thống nhất của nền kinh tế, tăng cường sức mạnh quốc phòng.
D. Góp phần phân bố dân cư hợp lí.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Mục I, SGK/138 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh