Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là biểu hiện về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nước phát triển?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là biểu hiện về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nước phát triển?
A. Đầu tư ra nước ngoài nhiều
B. Dân số đông và tăng nhanh
C. GDP bình quân đầu người cao
D. Chỉ số phát triển ccon người ở mức cao

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục 1, SGK/6 – 7 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh