Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là chiến lược phát triển công nghiệp của Trung Quốc?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là chiến lược phát triển công nghiệp của Trung Quốc?
A. Thay đổi cơ chế quản lý.
B. Thực hiện chính sách mở cửa.
C. Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất.
D. Ưu tiên phát triển công nghiệp truyền thống.

Gợi ý câu trả lời

Chiến lược phát triển công nghiệp của Trung Quốc là:
– Thay đổi cơ chế quản lý: chuyển từ nền kinh tế chỉ huy sang nền kinh tế thị trường ⇒ nhận xét A đúng.
– Thực hiện chính sách mở cửa, tăng cường trao đổi với thị trường thế giới ⇒ nhận xét B đúng.
– Chủ động đầu tư hiên đại hóa trang thiết bị, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất ⇒ nhận xét C đúng.
– Thực hiện chính sách công nghiệp mới, tập trung chủ yếu vào 5 ngành: chế tạo máy, điện tử, hóa dầu, sản xuất ô tô và xây dựng. Đây là những ngành công nghiệp hiện đại, có thể tăng nhanh năng suất.
⇒ Nhận xét: ưu tiên phát triển công nghiệp truyền thống là không đúng.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh