Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là cơ sở hình thành ASEAN?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là cơ sở hình thành ASEAN?
A. Có chung mục tiêu, lợi ích phát triển kinh tế.
B. Sử dụng chung một loại tiền.
C. Do sức ép cạnh tranh giữa các khu vực trên thế giới.
D. Có sự tương đồng về địa lí, văn hóa, xã hội của các nước.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B

Author: Cô Minh Anh