Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm chung của nhóm các nước kinh tế phát triển?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm chung của nhóm các nước kinh tế phát triển?
A. Đầu tư nước ngoài lớn.
B. Ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng lớn.
C. Chỉ số phát triển con người (HDI) cao.
D. Thu nhập bình quân đầu người không cao.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/6, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh