Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của các công ty xuyên quốc gia

Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của các công ty xuyên quốc gia
A. Phạm vi hoạt động ở nhiều quốc gia
B. Có nguồn của cải vật chất lớn
C. Chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng
D. Khai thác nền kinh tế các nước thuộc địa

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục I.1, SGK/11 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh