Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của các công ty xuyên quốc gia?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của các công ty xuyên quốc gia?
A. Hoạt động mạnh trong lĩnh vực du lịch.
B. Phạm vi hoạt động ở nhiều quốc gia.
C. Chi phối các ngành kinh tế quan trọng.
D. Có nguồn của cải vật chất rất lớn.

Gợi ý câu trả lời

Đặc điểm của các công ty xuyên quốc gia:
– Phạm vi hoạt động nhiều quốc gia khác nhau.
– Nắm trong tay khối lượng tài sản lớn.
– Chi phối mạnh mẽ các hoạt động kinh tế của nhân loại.
⇒ Nhận xét B, C, D đúng
Nhận xét A không đúng
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh