Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của điểm công nghiệp ?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của điểm công nghiệp ?
A. Đồng nhất với một điểm dân cư.
B. Không có mối liên hệ giữa các xí nghiệp.
C. Có một vài ngành tạo nên hướng chuyên môn hóa.
D. Gồm 1 đến 2 xí nghiệp gần nguồn nguyên – nhiên liệu.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Mục II, SGK/131 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh