Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm dân cư – xã hội châu Phi?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm dân cư – xã hội châu Phi?
A. Trình độ dân trí thấp.
B. Nhiều hủ tục lạc hậu, bệnh tật.
C. Xung đột sắc tộc, đói nghèo.
D. Chỉ số phát triển con người cao.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/20, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh