Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm dân cư – xã hội châu Phi?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm dân cư – xã hội châu Phi?
A. Trình độ dân trí thấp.
B. Nhiều hủ tục lạc hậu, bệnh tật.
C. Xung đột sắc tộc, đói nghèo.
D. Chỉ số phát triển con người cao.

Gợi ý câu trả lời

“Chỉ số phát triển con người cao” không phải là đặc điểm dân cư – xã hội châu Phi. Vì châu Phi có trình độ dân trí thấp, nhiều hủ tục lạc hậu; tình trạng đói nghèo, bệnh tật đang là những thách thức lớn đối với người dân ở đây.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh