Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm dân cư, xã hội của Mĩ La –tinh?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm dân cư, xã hội của Mĩ La –tinh?
A. Số dân sống dưới mức nghèo khổ đông.
B. Đa dân tộc, tỉ lệ dân theo đạo Hồi cao.
C. Chênh lệch giàu nghèo rõ rệt.
D. Hiện tượng đô thị hóa tự phát.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/26, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh