Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là tác động tiêu cực của xu hướng già hóa dân số ở Nhật Bản?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là tác động tiêu cực của xu hướng già hóa dân số ở Nhật Bản?
A. Thiếu lao động bổ sung.
B. Chi phí phúc lợi xã hội lớn.
C. Lao động có nhiều kinh nghiệm.
D. Chiến lược kinh tế – xã hội bị ảnh hưởng.

Gợi ý câu trả lời

Hậu quả của già hóa dân số ở Nhật Bản được biểu hiện như sau:
– Thiếu lao động bổ sung trong tương lai -> do số trẻ em giảm nhanh.
– Chi phí phúc lợi xã hội lớn -> do số người già tăng nhanh.
– Sự thay đổi về cơ cấu dân số cũng ảnh hưởng đến chiến lược phát triển kinh tế ở Nhật Bản.
⇒ Nhận xét A, B, D đúng.
– Mặt tích cực của già hóa dân số là đem lại cho Nhật Bản nguồn lao động có nhiều kinh nghiệm -> do tỉ lệ người lớn tuổi cao.
⇒ Đây không phải là hậu quả của già hóa dân số ở Nhật Bản.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh