Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là thành tựu về kinh tế của Liên Bang Nga sau năm 2000?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là thành tựu về kinh tế của Liên Bang Nga sau năm 2000?
A. Sản lượng các ngành kinh tế tăng.
B. Thanh toán xong nợ nước ngoài từ thời Xô viết.
C. Giá trị xuất siêu ngày càng tăng.
D. Đời sống nhân dân được nâng cao.

Gợi ý câu trả lời

Thành tựu đạt được về mặt kinh tế sau năm 2000 là:
– Sản lượng các ngành kinh tế tăng.
– Thanh toán xong nợ nước ngoài từ thời Xô viết.
– Giá trị xuất siêu ngày càng tăng.
⇒ loại đáp án A, B, C
– Đời sống nhân dân được nâng cao là thành tựu về mặt dân cư – xã hội, không phải là thành tựu kinh tế.
⇒ Nhận xét D không đúng.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh