Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là vai trò của ngành công nghiệp điện lực ?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là vai trò của ngành công nghiệp điện lực ?
A. Đẩy mạnh tiến bộ khoa học-kĩ thuật.
B. Là cơ sở để phát triển nền công nghiệp hiện đại.
C. Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp khác.
D. Đáp ứng đời sống văn hóa, văn minh của con người.

Gợi ý câu trả lời

– Vai trò của ngành công nghiệp điện lực: là cơ sở phát triển nền công nghiệp hiện đại, đẩy mạnh khoa học kĩ thuật và nâng cao đời sống văn hóa, văn minh của con người.
⇒ Nhận xét A, B, D đúng
– Sản phẩm của công nghiệp điện lực là nguồn năng lượng → cung cấp điện cho hoạt động của máy móc thiết bị kĩ thuật, đảm bảo cho quá trình vận hành của sản xuất công nghiệp.
⇒ [I]Điện lực [/I][I]không phải[/I][I] là ngành tạo ra nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp.[/I]
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh