Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là vai trò của rừng?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là vai trò của rừng?
A. Điều hòa lượng nước trên mặt đất.
B. Là lá phổi xanh của trái đất.
C. Cung cấp lâm sản, dược liệu quý.
D. Làm cho trái đất nóng lên do cung cấp lượng CO[sub]2[/sub] lớn.

Gợi ý câu trả lời

Rừng có vai trò điều hòa lượng nước trên mặt đất, là lá phổi xanh của Trái Đất và cung cấp lâm sản, dược liệu quý cho con người và các hoạt động sản xuất.
Rừng được ví như lá phổi xanh của thế giới, thanh lọc không khí, giúp môi trường trong lành hơn ⇒ do vậy nhận xét rừng làm Trái Đất nóng lên là không chính xác.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh