Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của châu Phi?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của châu Phi?
A. nạn nhập cư bất hợp pháp.
B. quản lý yếu kém, hậu quả của sự thống trị lâu dài.
C. xung đột sắc tộc, tôn giáo.
D. trình độ dân trí thấp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Nguyên nhân kìm hãm sự phát triển châu Phi là: Hậu quả của sự thống trị lâu dài chủ nghĩa thực dân, xung đột, chính phủ yếu kém và trình độ dân trí thấp,…

Author: Cô Minh Anh