Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải ý nghĩa của Tổ chức Thương mại thế giới phát triển mạnh?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải ý nghĩa của Tổ chức Thương mại thế giới phát triển mạnh?
A. Hàng hóa có điều kiện lưu thông rộng rãi.
B. Thúc đẩy tự do hóa thương mại.
C. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới.
D. Làm nền kinh tế thế giới phát triển năng động hơn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Tổ chức thương mại thế giới với 150 thành viên chiếm khoảng 90% số dân, chi phối 95% hoạt động thương mại của thế giới và có vai trò to lớn trong việc thúc đẩy tự do hóa thương mại, làm cho nền kinh tế thế giới phát triển năng động hơn.

Author: Cô Minh Anh