Câu hỏi: Ý nào sau đây là điều kiện thuận lợi nhất trong sản xuất nông nghiệp của Liên Bang Nga?

Câu hỏi: Ý nào sau đây là điều kiện thuận lợi nhất trong sản xuất nông nghiệp của Liên Bang Nga?
A. Quỹ đất nông nghiệp lớn.
B. Khí hậu phân hoá đa dạng.
C. Giáp nhiều biển và đại dương.
D. Có nhiều sông, hồ lớn.

Gợi ý câu trả lời

Nước Nga có quỹ đất nông nghiệp lớn, tạo điều kiện phát triển trồng trọt và chăn nuôi.
⇒ Đây là điều kiện thuận lợi nhất trong sản xuất nông nghiệp của Liên Bang Nga
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh