Câu hỏi: Ý nào sau đây là đúng khi nói về nền kinh tế Hoa Kì?

Câu hỏi: Ý nào sau đây là đúng khi nói về nền kinh tế Hoa Kì?
A. Nền kinh tế không có sức ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới.
B. Nền kinh tế có tính chuyên môn hóa cao.
C. Nền kinh tế bị phụ huộc nhiều vào xuất, nhập khẩu.
D. Nền kinh tế có quy mô nhỏ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Hoa Kì là quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới và có ảnh hưởng mạnh đến các nước, khu vực khác trên thế giới. Tính chuyên môn hóa trong ngành công nghiệp – nông nghiệp đạt trình độ cao.

Author: Cô Minh Anh